Urząd m.st. Warszawy informuje:

Place zabaw

Spis treści

 1. Raport o stanie warszawskich placów zabaw
 2. Jak stworzyć bezpieczne miejsce zabaw?
 3. Naturalne place zabaw
 4. Dziennik placu zabaw
 5. Tablice informacyjne na placu zabaw
 6. Szkolenia

 1. Ocena stanu warszawskich miejsc zabaw dla dzieci

  W celu monitorowania stanu i jakości miejsc zabaw dla dzieci w 2008 r. oraz w 2011 r. poddane ocenie zostały place zabaw będące w administrowaniu samorządu. W 2008 r. inspektorzy Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy po raz pierwszy zebrali dane o aktualnym stanie wszystkich miejsc zabaw, co pozwoliło na wskazanie najważniejszych problemów i zaplanowanie dalszych działań miejskich zarządców w tym zakresie.

  W 2011 roku po raz kolejny dokonano przeglądu i oceny 501 warszawskich miejsc zabaw dziecięcych: 403 placów zabaw ogólnodostępnych oraz 98 losowo wytypowanych znajdujących się w placówkach oświatowych. W efekcie badania realizowanego przez Katedrę Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie powstał raport "Ocena warszawskich placów zabaw" oraz wybranych ogrodów przedszkolnych i szkolnych. W badaniu oceniano wskazane obiekty nie tylko pod względem bezpieczeństwa i estetyki, lecz także funkcjonalności i wartości pedagogicznych. Na podstawie zebranych danych sporządzono bazę wyników, która zawiera szczegółowy opis i ocenę każdego badanego miejsca zabaw dziecięcych, będącego w zarządzie poszczególnych dzielnic. Tak szczegółowa ocena pozwala na identyfikację potrzeb, a co za tym idzie – decyzje w zakresie poprawy istniejącej sytuacji, tzn.: demontażu obiektów niebezpiecznych, modernizacji starszych i tworzeniu nowych miejsc zabaw dziecięcych.

  Wskazanie na potrzeby w zakresie poprawy jakości placów zabaw jest pierwszym etapem do polepszania warunków zabawy młodych warszawiaków – a taki właśnie cel przyświecał temu przedsięwzięciu.

  Grudzień 2008. Aktualizacja 20.12.2011 r. 2. Jak stworzyć bezpieczne miejsce zabaw? 3. NATURALNE PLACE ZABAW

  OGRODY EDUKACYJNE 4. DZIENNIK PLACU ZABAW

  Prowadzenie dziennika dla każdego placu zabaw opracowanego na podstawie Polskich Norm zaleca nadzór techniczny, producenci i Prezydent m.st Warszawy. Dziennik usprawnia eksploatację obiektów, ułatwia prowadzenie i dokumentowanie regularnych kontroli dziennych, kontroli funkcjonalnych i corocznej kontroli podstawowej. Dziennik do użytku wyłącznie zgodnie licencją. 5. Tablice informacyjne na placu zabaw

  Celem ujednolicenia treści zapisanych w regulaminach placów zabaw oraz łatwego komunikowania zasad korzystania z miejsc zabaw przygotowaliśmy propozycje piktogramów, które zamieszczamy poniżej. Przypominamy o konieczności podawania na tablicach informacyjnych telefonu do osoby odpowiedzialnej za plac zabaw oraz telefonów alarmowych i zachęcamy do korzystania z opracowanych przez nas propozycji.


  Galeria piktogramów (do ściągniecia - każdy piktogram zapisany jest w pliku PNG)

  Pobierz także: zbiorczy plik z piktogramami (PDF i EPS)

  20.11.2008 r. 6. Szkolenia

  Szkolenia dla zarządców i administratorów placów zabaw

  Warsztaty szkoleniowe „bezpieczne i czyste place zabaw” 2008 r.

  Cel szkolenia
  Przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu zarządzania placami zabaw, wymiana doświadczeń ze specjalistami i praktykami w tej dziedzinie oraz podniesienie kwalifikacji zarządców i administratorów.

  Zakres tematyczny szkolenia

  Lp. Temat Zakres
  1. Po co dzieciom place zabaw? Moduł ten obejmie zagadnienia z zaspokajania potrzeb rozwojowych dziecka poprzez zabawę na placu zabaw
  2. „Jak stworzyć bezpieczne miejsce zabaw dziecięcych?” Uczestnicy zostaną zapoznani z zagadnieniami zawartymi w poradniku pod tym samym tytułem z zakresu planowania i projektowania placu zabaw.
  3. Przerwa kawowa -
  4. Dobre i złe praktyki zarządcze Uczestnicy na rzeczywistych przykładach będą mieli możliwość przeanalizowania i przedyskutowania wszystkich elementów placu zabaw i ich zgodności z normami.
  5. Zarządca Wzorcowego placu zabaw Uczestnikom zostanie zaprezentowany wzorcowy plac zabaw

  Warsztaty szkoleniowe „eksploatacja placu zabaw w praktyce” 2009 r.

  Cel szkolenia
  Nabycie umiejętności przeprowadzania czynności związanych z eksploatacją placu zabaw: przeglądów, konserwacji i napraw, służących zapewnieniu użytkownikom wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

  Zakres tematyczny szkolenia

  Lp. Temat Czas trwania
  1. Ćwiczenie z przeprowadzenia kontroli codziennej lub losowej 5 minut
  2. Zasady prowadzenia Dziennika Placu Zabaw 30 minut
  3. Czynności kontrolne - praktyczny warsztat umiejętności 60 minut
  4. Postępowanie w razie wypadku, pożaru lub innych zdarzeń losowych 15 minut
  5. Ćwiczenie z przeprowadzenia kontroli miesięcznej 15 minut
  6. Omówienie przykładowych wyników, pytania i dyskusja 30 minut  Warsztaty szkoleniowe „Odbiory powykonawcze i eksploatacja placu zabaw w praktyce” 2011 r.

  Cel szkolenia
  Nabycie umiejętności przeprowadzania czynności związanych z eksploatacją placu zabaw: przeglądów, konserwacji i napraw, służących zapewnieniu użytkownikom wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

  Zakres tematyczny szkolenia

  Lp. Temat Czas trwania
  1. Ćwiczenie z przeprowadzenia kontroli kwartalnej 60 minut
  2. Zasady bezpiecznego placu zabaw 30 minut
  3. Czynności kontrolne - praktyczny warsztat umiejętności 60 minut
  4. Omówienie przykładowych wyników, pytania i dyskusja 30 minut

  Maj 2008. Aktualizacja 16.05.2011 r.

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności | © Urząd m.st. WarszawyUrząd m. st. Warszawy