Urząd m.st. Warszawy informuje:

Place zabaw

Projekt Warszawskie place zabaw

Zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym rolą samorządu, jako gospodarza miasta jest zarządzanie przestrzenią publiczną, w tym organizowanie placów zabaw i administrowanie nimi.

W imieniu Prezydenta, Burmistrzowie na terenach należących do dzielnic oraz na terenach przedszkoli i szkół, ZOM w parkach miejskich, ZGN na terenach komunalnych, ZTP w Śródmieściu oraz ZPP na Pradze Północ, Zespół Żłobków na terenach żłobków podejmują działania zarządcze przy zlecaniu przygotowania dokumentacji projektowej i wykonawstwa oraz co istotne z zakresu administrowania i monitoringu eksploatacji.

Samorząd pełni również nadzór nad realizacją obowiązków określonych w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminie określającym szczegółowe zasady utrzymania porządku i czystości w m.st. Warszawie. Na tej podstawie Straż Miejska podejmuje działania kontrolujące. Niezwykle istotna jest również wynikająca z ustawy o samorządzie terytorialnym możliwość promowania prawidłowych postaw i dobrych praktyk i aktywizowanie zarządców do dbania o poziom czystości i bezpieczeństwa na zarządzanych przez nich obiektach.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa, zapewnienie czystości i podniesienie atrakcyjności dla dzieci warszawskich placów zabaw. Projektem objęte są miejsca i place zabaw dla dzieci na terenie miasta stołecznego Warszawy.

Powyższy cel zostanie osiągnięty, gdy podjęte działania będą dotyczyć upowszechnienia znajomości przepisów i standardów w zakresie projektowania i zarządzania placami zabaw, aktywizowania zarządców do dbania o powierzone im miejsca zabaw, promocji dobrych praktyk i zachęcania mieszkańców Warszawy do udziału w tworzeniu przyjaznej dla dzieci przestrzeni publicznej.

Wdrożenie przez zarządców rozwiązań opracowanych w projekcie pozwoli na:

  • efektywne gospodarowanie dostępnymi zasobami finansowymi,
  • tworzenie na etapie projektowania indywidualnego „programu” placu zabaw dostosowanego do wieku dzieci, ich liczby, ukształtowania terenu i otoczenia itd.,
  • podnoszenie standardów i ujednolicenie procedur monitoringu eksploatacji na miejskich placach zabaw,
  • określenie potrzeb i opracowanie sposobów rozwiązań zapewniających bezpieczną zabawę na placach zabaw,
  • podnoszenie kwalifikacji osób na co dzień zarządzających lub administrujących placami zabaw.

20.11.2008 r. Aktualizacja 30.12.2011 r.

Marta Widz
Koordynatorka projektu
Centrum Komunikacji Społecznej
e-mail: placezabaw@um.warszawa.pl
tel. 22 443 34 12
Deklaracja dostępności | Polityka prywatności | © Urząd m.st. WarszawyUrząd m. st. Warszawy